ΑΔΕ 9_2024

«Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2024»

ΑΔΕ 8_2024

Κατάρτιση όρων διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «άνω των ορίων» για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» - Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών

ΑΔΕ 7_2024

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024

ΑΔΕ 6_2024

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής, βάσει του Ν. 4412/2016, προμηθειών τροφίμων Βρεφονηπιακών Σταθμών και τροφίμων ΚΑΠΗ & ΚΔΑΠΑμεΑ,  των οποίων η εκτέλεση άρχεται το έτος 2024

ΑΔΕ 5_2024

«Διαγραφή ποσού € 94,72 από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο»

ΑΔΕ 4_2024

«Διόρθωση σφαλμάτων καταμέτρησης καταναλώσεων ύδατος και αντίστοιχων χρεώσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης»

ΑΔΕ 3_2024

«Αίτημα για χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (εστιατόριο) και Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (καφέ μπαρ) ΚΑΔ:5630:Δραστηριότητες παροχής ποτών» με την επωνυμία ‘’REVELLERS ROW ΙΚΕ ʺ επί της οδού Γράμμου αρ.32 του Δήμου Βριλησσίων (ΚΑΔ:5610: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, ΚΑΔ:5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών)»

ΑΔΕ 2_2024

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των υπ’ αριθμ. πρωτ. 16471/20-11-2023 και 16472/20-11-2023 αιτημάτων του κ. Δ.Χ και της κας Ε-Γ .Κ περί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση ζημίας ακινήτου

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560