ΑΔΕ 17_2024

Εισήγηση για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Βριλησσίων για την υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και του ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ποσού € 1.400.000,00, για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Βριλησσίων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΑΔΕ 16_2024

Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού “άνω των ορίων” για τη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» - Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων

ΑΔΕ 15_2024

Εισήγηση 1ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Οικονομικής Υπηρεσίας προς τη Δημοτική Επιτροπή.

ΑΔΕ 14_2024

Αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων λήψης επενδυτικού  δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, ποσού 2.600.000,00€ για την εκτέλεση έργου «Αναβάθμιση δημοτικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Βριλησσίων», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης»

ΑΔΕ 13_2024

Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» - του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: 9ΨΠΖ46ΜΤΛ6-18Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΔΕ 12_2024

«Διόρθωση στην 146/2023 ΑΟΕ Δήμου Βριλησσίων»

ΑΔΕ 11_2024

Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής & ορισμό υπολόγου, για την αντιμετώπιση των δαπανών της πληρωμής των υπηρεσιών διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων του Δήμου σε βάρος του ΚΑ 00.6495.02 του προϋπολογισμού έτους 2024

ΑΔΕ 10_2024

Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων βάσει του Ν. 4412/2016 για το έτος 2024: α) για γνωμοδότηση επί ενστάσεων και διοικητικών προσφυγών, β) παραλαβής παροχής υπηρεσιών και γ) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560